Εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Εκτύπωση PDF

logotipo1caption

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2Α, του άρθρου 35, του Ν. 4386 (ΦΕΚ 83/2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2017-18 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017.
 
Α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής: 

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας: δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. 

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). 

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 

Ως αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας θα πρέπει να προσκομίσετε αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1), πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ) και ηλεκτρονικό μισθωτήριο κατοικίας όπου απαιτείται. Παρακαλείστε επίσης να έχετε μαζί σας αποδεικτικό των στοιχείων ταυτότητας (τα στοιχεία της ταυτότητας αποδεικνύονται από αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, ή βιβλιάριο υγείας-παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 3731/2008 Φ.Ε.Κ.263/Α΄/23-12-2008). 
Για την εγγραφή μαθητών που έχουν αδέρφια τα οποία κατά το σχολικό έτος 2017-18 θα φοιτήσουν στο σχολείο μας δεν απαιτείται αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας. 
 
ε. «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία εκδίδεται από το νηπιαγωγείο.
 
Β. Ωράριο εγγραφών: καθημερινά 08:30 – 09:30. 
Σημ.: την Δευτέρα 15 Μαΐου δεν θα πραγματοποιηθούν εγγραφές. 

 

   Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής       

Νάσσης Παντελής, PhD


Share:Facebook!