Σχολικές ανακοινώσεις

Ωράριο εγγραφών-Τετάρτη 10 Μαΐου

Εκτύπωση PDF

logotipo1caption

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 10 Μαΐου οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν 10:00-11:00.

Με εκτίμηση   
Για το Σύλλογο Διδασκόντων
Ο Διευθυντής                               
Παντελής Νάσσης, PhD

Δεύτερη ξένη γλώσσα - Δ' Τάξη

Εκτύπωση PDF

logotipo1caption

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,


σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη με αριθμό 53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1171, τ.Β΄) «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων», η δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης στην Ε' τάξη (Γαλλική ή Γερμανική) θα πρέπει να κατατεθεί έως 9 Ιουνίου 2017. 

Δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση και την Οδηγία της Επιστημονικής Επιτροπής Ξένων Γλωσσών του ΙΕΠ


Με εκτίμηση   
Για το Σύλλογο Διδασκόντων
Ο Διευθυντής                               
Παντελής Νάσσης, PhD

2η Ξένη γλώσσα - Γυμνάσιο

Εκτύπωση PDF

logotipo1caption

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη με αριθμό 53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1171, τ.Β΄) «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων», όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 9η Ιουνίου.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων εγκύκλιος με θέμα: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018».

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής

Παντελής Νάσσης, PhD

Εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Εκτύπωση PDF

logotipo1caption

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι:

  • Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.
  • Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
  • Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι, β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/τρίτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).
  • Όταν ο ένας γονιός έχει βεβαίωση εργασίας και ο άλλος έχει κάρτα ανεργίας, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο.
  • Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λ.π. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
  • Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 12-6-2017. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 12 Ιουνίου 2017, απαιτείται η γραπτή έγκριση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Δείτε την Αίτηση-Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής       

Νάσσης Παντελής, PhD

Εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Εκτύπωση PDF

logotipo1caption

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2Α, του άρθρου 35, του Ν. 4386 (ΦΕΚ 83/2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2017-18 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017.
 
Α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής: 

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας: δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. 

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). 

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 

Ως αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας θα πρέπει να προσκομίσετε αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1), πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ) και ηλεκτρονικό μισθωτήριο κατοικίας όπου απαιτείται. Παρακαλείστε επίσης να έχετε μαζί σας αποδεικτικό των στοιχείων ταυτότητας (τα στοιχεία της ταυτότητας αποδεικνύονται από αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, ή βιβλιάριο υγείας-παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 3731/2008 Φ.Ε.Κ.263/Α΄/23-12-2008). 
Για την εγγραφή μαθητών που έχουν αδέρφια τα οποία κατά το σχολικό έτος 2017-18 θα φοιτήσουν στο σχολείο μας δεν απαιτείται αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας. 
 
ε. «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία εκδίδεται από το νηπιαγωγείο.
 
Β. Ωράριο εγγραφών: καθημερινά 08:30 – 09:30. 
Σημ.: την Δευτέρα 15 Μαΐου δεν θα πραγματοποιηθούν εγγραφές. 

 

   Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής       

Νάσσης Παντελής, PhD